BENEFICIAR

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală independentă, non-profit, non-guvernamentală și apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel național și internațional.

CNIPMMR are o experiență de peste 25 de ani focalizată asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovăriiapărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate.

CNIPMMR este constituit din 102 structuri membre în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Reprezentativitatea CNIPMMR este recunoscută la nivel național şi în majoritatea sectoarelor economice, firmele membre având un număr total de peste 200.000 salariați.

La nivel naţional, CNIPMMR reprezintă interesele membrilor săi în organismele tripartite şi Comisiile de Dialog Social constituite la nivelul fiecărui minister și participă la dialogul social bipartit, fiind membru al comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă.

La nivel internațional, CNIPMMR este afiliat la organisme importante, precum: UEAPME – Uniunea Europeană a Artizanatului şi IMM-urilor, WASME – Asociaţia Mondială pentru IMM-uri, ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, BBCM – Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc.

De asemenea, CNIPMMR participă la dialogul social european în cadrul Comitetului Economic şi Social European, precum şi la activitatea altor organisme europene, precum: Comitetul Fondului Social European, Grupul de experţi HORIZON 2020, Grupul pentru politici privind întreprinderile – Camera Profesională.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România organizează anual Topul Naţional al Firmelor Private din RomâniaZiua Întreprinzătorilor şi Forumul Naţional al IMM-urilor, evenimente de mare amploare la care participă sute de invitaţi, majoritatea întreprinzători, dar şi reprezentanţi ai organismelor guvernamentale şi neguvernamentale care pot sprijini dezvoltarea sectorului privat.

Începând cu anul 2002, CNIPMMR realizează anual Carta Albă a IMM-urilor din România, lucrare elaborată de un colectiv de specialişti, care reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză a fenomenului intreprenorial realizată în România.

Experiența CNIPMMR în domeniul fondurilor nerambursabile este rezultatul unei activități de peste 14 ani în domeniu. Cele peste 80 de proiecte naţionale şi europeneimplementate până în prezent, prin intermediul Direcției Proiecte, în calitate de coordonator sau partener, au avut un impact pozitiv pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creșterea calității serviciilor adresate IMM-urilor. Portofoliul organizațiilor partenere cuprinde peste 250 de organizații la nivel național și internațional.

Mai multe detalii despre CNIPMMR pot fi găsite aici.

 

PARTENER 1 - AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, primul tip de instituție regională din România, este un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord – Est.

În preocupările socio-economice, dar și politice ale anilor 1999, când a fost înființată organizația noastră, a trebuit să introducem un concept nou: politica de dezvoltare regională. Printr-o colaborare susținută cu cele 6 administrații publice județene care au semnat acordul de a forma Regiunea de Dezvoltare Nord-Est  (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) am reușit să transformăm treptat acest concept într-o realitate. Pregătirea primei analize socio-economice regionale, stabilirea domeniilor de intervenție strategice sau lansarea primei scheme de finanțare nerambursabilă la nivel regional au fost, în acei ani, cele dintâi obiective ale noastre, asumate si apoi atinse. Dacă în perioada de pre-aderare atenția noastră s-a concentrat pe constituirea parteneriatelor regionale, pe conturarea cadrului strategic care să orienteze finanțările viitoare, dar și pe promovarea Regiunii ca zonă atractivă pentru investiții și turism, după 1 ianuarie 2007, aria preocupărilor noastre  s-a întregit firesc, cu asumarea noilor responsabilități ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene.

Realizările noastre în cei peste 17 ani de activitate ne fac mândri și încrezători pentru perioada următoare: 85% grad de absorbție a fondurilor pre-aderare, 685 proiecte implementate, peste 5.000 de locuri de muncă create prin intermediul proiectelor finanțate, un Plan de Dezvoltare Regională care trasează prioritățile Regiunii, mobilizarea resurselor pentru investiții străine, 1.521 de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional până în prezent, nivel de contractare de 113,42%, dar, mai presus de toate, respectul colaboratorilor noștri, fie că a fost vorba de beneficiari, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, colegi din ministere sau parteneri internaționali. Structura organizatorică a Agenției s-a dezvoltat în fiecare an. În martie 2013, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a preluat si rolul de Organism Intermediar pentru implementarea Axei 1 dedicate dezvoltării IMM din cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice 2007-2013” iar cei 133 de angajați împărtășesc aceleași valori, aceeași deschidere față de toți factorii interesați în dezvoltarea regiunii, dar și aceeași determinare de a păstra ștacheta ridicată.

Mai multe detalii despre acest partener puteți găsi aici.

 

PARTENER 2 - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

În conformitate cu prevederile art. 122 din Constituţia României şi ale art. 24 şi art. 87 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor și responsabilităților ce-i revin ca autoritate a administraţiei publice locale, stabilite prin Constituţia României, legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, alte acte normative, precum şi prin propriile hotărâri sau dispoziţii ale Preşedintelui, Consiliul Judeţean Neamț dispune de un aparat de specialitate.

Aparatul de specialitate este organizat ca structură funcţională permanentă, fără personalitate juridică şi capacitate decizională şi are ca atribuţii principale executarea de fapte tehnico-materiale şi acte care prin ele însele nu produc efecte juridice, ci fundamentează din punct de vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii adoptarea sau emiterea actelor administrative normative sau individuale de către Consiliul Judeţean Neamț şi Preşedintele acestuia, precum şi încheierea de acte juridice în numele judeţului Neamț sau al Consiliului Judeţean Neamț.

Aparatul de specialitate este subordonat Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamț care răspunde de buna funcţionare a acestuia. Coordonarea şi îndrumarea unor structuri organizatorice funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, pot fi delegate, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamț, Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, Secretarului Judeţului Neamț sau altor persoane, în condiţiile legii.

Mai multe detalii despre activitatea CJ Neamț pot fi găsite aici.